ERH

 

Probe - ERH - ORP probes

ERHS

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 70 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS BNC combined

ERHM

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 70 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS BNC combined

ERHL

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 70 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS BNC combined

ERHMD/100

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 70 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS BNC double junction/combined

ERHM/D

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 70 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS BNC double junction/combined

ERHSC

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 70 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS BNC double junction/combined/self-cleaning
Probe - ERH - ORP probes

ERHSN6

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 100 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS SN6/PG13,5 threading combined

ERHSC/SN6

Range Max pressure Max temperature
± 1000 mV 7 bar 70 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Epoxy 100 μS SN6/PG13,5 threading double junction/combined/self-cleaning

ERHHL

Range Max pressure Max temperature
± 1500 mV 6 bar 80 °C
Body Conductivity Connection Electrode
Ø 12 Glass 100 μS SN6/PG13,5 threading combined/for low Cl2 concentration

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.