ELU

 

Probe - ELU - Ultrasonic level sensor

ELU

Measure Range Max pressure
level 0,3#m/4 m, with liquid atmospheric
Max temperature
-25#°C/+70 °C

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.