EICDC

 

Probe - EICDC - SS conductivity probes

EICDC/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 15 bar 130 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS NTC 10K

EICDC/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 15 bar 130 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS NTC 10K

EICDC/001

Range Max pressure Max temperature
0/20 μS (K=0,01) 15 bar 130 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS NTC 10K

EICDCPT/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 15 bar 130 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS PT100

EICDCPT/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 15 bar 130 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS PT100

EICDCPT/001

Range Max pressure Max temperature
0/20 μS (K=0,01) 15 bar 130 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS PT100
Probe - EICDC - SS conductivity probes

EICDCHPT/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 15 bar 200 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS PT100

EICDCHPT/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 15 bar 200 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS PT100

EICDCHPT/001

Range Max pressure Max temperature
0/20 μS (K=0,01) 15 bar 200 °C
Body Electrode Temperature Sensor
SS (R3/4'' threading) SS PT100

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.