ECDI

 

Probe - ECDI - Conductivity probes with SS electrodes

ECDI/1

Range Max pressure Max temperature
0/5 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o R1/2'' threading) SS -

ECDI/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o R1/2'' threading) SS -

ECDIC/1

Range Max pressure Max temperature
0/5 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o R1/2'' threading) SS NTC 10K

ECDIC/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o R1/2'' threading) SS NTC 10K

ECDICPT/1

Range Max pressure Max temperature
0/5 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o R1/2'' threading) SS PT100

ECDICPT/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o R1/2'' threading) SS PT100
Probe - ECDI - Conductivity probes with SS electrodes

ECDIIM/1

Range Max pressure Max temperature
0/5 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (G3/4'' o G1/2'' threading) SS -

ECDIIM/02

Range Max pressure Max temperature
0/500 μS (K=0,2) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (G3/4'' o G1/2'' threading) SS -

ECDIIM/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (G3/4'' o G1/2'' threading) SS -

ECDICIM/1

Range Max pressure Max temperature
0/5 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (G3/4'' o G1/2'' threading) SS NTC 10K

ECDICIM/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (G3/4'' o G1/2'' threading) SS NTC 10K

ECDICPTIM/1

Range Max pressure Max temperature
0/5 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (G3/4'' o G1/2'' threading) SS PT100

ECDICPTIM/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (G3/4'' o G1/2'' threading) SS PT100

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.