ECDHL

 

Probe - ECDHL - High linearity conductivity probes

ECDHL/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum -

ECDHL/1

Range Max pressure Max temperature
0,2/20 mS (K=1) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum -

ECDHL/10

Range Max pressure Max temperature
20/200 mS (K=10) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum -

ECDHLC/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum NTC 10K

ECDHLC/1

Range Max pressure Max temperature
0,2/20 mS (K=1) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum NTC 10K

ECDHLC/10

Range Max pressure Max temperature
20/200 mS (K=10) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum NTC 10K

ECDHLCPT/01

Range Max pressure Max temperature
0/200 μS (K=0,1) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum PT100

ECDHLCPT/1

Range Max pressure Max temperature
0,2/20 mS (K=1) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum PT100

ECDHLCPT/10

Range Max pressure Max temperature
20/200 mS (K=10) 7 bar 70 °C
Body Electrode Temperature Sensor
Ø 12 Epoxy platinum PT100

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.