ECDC

 

Probe - ECDC - Conductivity probes with graphite electrode

ECDC/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o G1/2'' threading) graphite -

ECDCC/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o G1/2'' threading) graphite NTC 10k

ECDCCPT/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o G1/2'' threading) graphite PT100

ECDC/10

Range Max pressure Max temperature
0/200 mS (K=10) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' threading) graphite -

ECDCC/10

Range Max pressure Max temperature
0/200 mS (K=10) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' threading) graphite NTC 10k

ECDCCPT/10

Range Max pressure Max temperature
0/200 mS (K=10) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' threading) graphite PT100
Probe - ECDC - Conductivity probes with graphite electrode

ECDCIM/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o G1/2'' threading) graphite -

ECDCCIM/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o G1/2'' threading) graphite NTC 10k

ECDCCIMPT/1

Range Max pressure Max temperature
0/20 mS (K=1) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' o G1/2'' threading) graphite PT100

ECDCIM/10

Range Max pressure Max temperature
0/200 mS (K=10) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' threading) graphite -

ECDCCIM/10

Range Max pressure Max temperature
0/200 mS (K=10) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' threading) graphite NTC 10k

ECDCCIMPT/10

Range Max pressure Max temperature
0/200 mS (K=10) 7 bar 60 °C
Body Electrode Temperature Sensor
PVDF (R3/4'' threading) graphite PT100

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.