Đầu dò

Cảm biến cấp độ siêu âm
Đầu dò nhiệt độ
Thăm dò dẫn quy nạp
Đầu dò dẫn SS
Đầu dò độ dẫn điện với SS
Đầu dò dẫn với điện cực than chì
Đầu dò dẫn tuyến tính cao
Đầu dò ORP
Đầu dò pH
Single-channel inline fluorometer
Thăm dò độ đục
Đầu dò oxy hòa tan (màng huỳnh quang)
Tế bào amperometric kín.
tế bào amperometric Mở