Xung phát ra mét nước

Dùng cho nước lạnh

Woltmann cho nước lạnh với quay khô

Đối với nước lạnh với lớp phủ PTFE

Đối với nước lạnh với quay khô

Dùng cho nước nóng với quay khô