Hệ thống kiểm soát khí Gas trong nước

Đo lường và giám sát các chất lỏng trong các mạch kỹ thuật khác nhau là một lĩnh vực chúng ta đang tham gia vào hằng ngày. Cho dù trong xử lý nước thải, xử lý nước, hồ bơi, nhà máy hóa chất, thiết lập làm lạnh hoặc các ngành công nghiệp thực phẩm - mỗi phương tiện áp đặt yêu cầu đo cụ thể của nó. Tạp chất tối thiểu có thể gây hại cho con người, sản phẩm, thiết bị.

Phát hiện đáng tin cậy của amoniac trong mạch làm mát