Bồn rỗng chứa hoá chất

Bồn chứa hoá chất

Bồn chứa đáy hình nón

Bồn chứa dược phẩm